الرئيسية / التاريخ / آثار آشوری درایران(3):الشمس المجنحه ,الرجل المجنح, فروه,فروهر,مردبالدار,گوی بالدار/ گردآورنده: حسین فرج الله

آثار آشوری درایران(3):الشمس المجنحه ,الرجل المجنح, فروه,فروهر,مردبالدار,گوی بالدار/ گردآورنده: حسین فرج الله

آثار آشوری درایران(3):

الشمس المجنحه ,الرجل المجنح, فروه,فروهر,مردبالدار,گوی بالدار:

گردآورنده: حسین فرج الله

photo_2016-12-22_15-16-18

آشوریان از سال های 667به بعد با روی کار آمدن آشوربنی بال حمله خود را برعیلام آغاز کردند تابتوانند سرزمین عیلام وانشان وشوش را زیر سلطه بگیرند.
هدف آشوریان از حمله به عیلام علاوه بر توسعه قلمرو وتسلط برهمسایگان درواقع از بین بردن قویترین متحد بابل بود زیرا عیلامیان همیشه متحد ویاور بابلیان بودند پس آشوریان تصمیم به حمله گرفتند تا متحد بابل را از پای درآورند …
آشوریان درزمان آشوربنی بال به اوج قدرت وتوان نظامی رسیدند وبرای حمله به عیلام ابتدا وسایل جنگی جدیدی را مطابق با شرایط عیلام طراحی کردنند که از این وسایل می توان تانک آشوری را نام برد که دقیقا شبیه به تانک های امروزی است یعنی آشوریان 700سال پیش از میلاد تانک را ساختند بااین تفاوت که تانک آشوری موتور ویا قوه محرکه دیزلی ویا قدرت پرتاب گلوله را نداشت وفقط باقدرت سربازان به جلو وعقب رانده می شد وبا لوله فلزی بلند قلعه های مستحکم دشت شوشان را تخریب می کرد..علت ساخت این تانک درواقع حصار های بلند شهرهای عیلامی دشت بود باتوجه به نبود جانپناه طبیعی عیلامیان دیوارها وقلعه های مستحکمی را دور شهرها می کشیدند ومایحتاج سال خودرا دردرون انبارهای قلعه ذخیره می کردنند تا درصورت محاصره بتوانند مدت طولانی تری زنده بمانند.

photo_2016-12-22_15-16-55

آشوریان بیش از 350سال حاکمان بلامنازع عیلام وسراسر سرزمین آنشان بودنند هرچند که دراین مدت عیلامیان توانستند استقلال نسبی به دست بیاورند ولی همچنان یکی از مناطق آشوری بودنند وآخرین آشوریان با ورود اسکندر مقدونی از سلطنت کنار رفتند.

آشوریان دراین مدت کاخ های مستحکمی وزیبایی در شوش وانشان (شیراز وسیراف امروزی)بنا ساختند که دردوران سیراف وبوشهر امروزی لیان نام داشت وسیراف ریشر یعنی سرزمین الهه آب گفته می شد که این واژه ای عیلامی است وری شهر نیست هرچند گاهی برخی این واژه را فارسی می دانند ولی این واژه برگرفته از کریشا الهه آب یا الهه نهر مرو یعنی خلیج امروزی است…

photo_2016-12-22_15-16-29

آشوریان درشیراز کاخ های مستحکم وزیبا ودقیقا شبیه به کاخ های نینوا وشهر نمرود احداث نمودند که امروزه به راحتی قابل مقایسه می باشند از دیگر کاخ های آشوریان کاخ های سیراف وکاخ های شوش می باشند که با مقایسه ساده ای به راحتی آشوری بودن آنها ویا کپی برداری از هنر آشوری قابل مشاهده است….

یکی از مهمترین نشانه های آشوریان درایران وجود خدایان یا نمادهای خدایان آشوری مانندالرجل المجنح ,الثور المجنح(گاوبالدار)وغیره است که درفرهنگ فارسی الرجل المجنح به فروه ویا فروهر معروف است.

الرجل المجنح ,فروهر یا گوی بالدار ازقدیم ترین نمادهای عراق باستان است یعنی اولین نشانه های این نماد درتمدن سومر دیده می شود ودر تمدن آشور تکامل می یابد وبه عنوان نماد قدرت جهانی آشوریان مبدل می شود واین نماد را درتمام متصرفات آشوریان می یابیم یعنی از مصر گرفته تا ایران وملوحه (پاکستان)وتا ارمنستان امروزی یعنی هرجا این نماد یافت شود آشوری بودن یا زیر سلطه آشوریان بودن آن قابل اثبات است.

photo_2016-12-22_15-16-41

گوی بالدار نشانی آشوری که درتخت جمشید وبسیاری از آثار تاریخی دوران آشوری ایران یافت می شود.
الرجل المجنح یا فروهر می تواند یک نماد ایرانی باشد زیرا هزاران سال پیش از آنکه این نشان درایران به وجود آید در عراق بوده است ودر بسیاری از بناهای سومری وبابلی وآشوری وحتی درمصر نیز وجود داشته است.
همچنین هر نماد مراحل آغازین ومراحل نهایی را طی می کند یعنی از یک نماد ساده یا باور دینی آغاز می شود وکم کم تکامل می یابد که درایران مرحله نهایی وکامل شده آن درآثار آشوری به چشم می خورد ومراحل تکامل آن درعراق یافت می شود .

این نماد درباور سامیان از دوره عبید تا سومر وبابل وآشور وجود داشته ونشان پرواز انسان درعالم پس از مرگ است که این باور هنوز درمیان ملت عرب وجود داردوحتی درباورهای اسلامی رسوخ یافته است.

نماد آشوری الرجل المجنح درجبهه شرقی آپادانا ,تخت جمشید دیده می شود همچنین در درگاه کاخ سه دری ,تخت جمشید قابل مشاهده است که به راحتی می توان آنرا با نمونه آشوری مقایسه نمود.
نماد کاخ صد ستون تخت جمشید دقیقا شبیه به نمادهای آشوریان درمصر است که با نمونه مصری قابل قیاس است.
نماد گوی بالدار شوش که باز الگوی هنر آشوری است که شیرهای بالدار نیز از نمونه آشوری الگو برداری شده است.

photo_2016-12-22_15-16-46

سنگ نگاره الرجل المجنح آشوری در ضلع شمالی درگاه شرقی کاخ سه دری,تخت جمشید,سنگ نگاره بیستون که به داریوش نسبت داده می شود,سنگ نگاره پلکان غربی کاخ هدیش درتخت جمشید درهمه این بخش ها به راحتی می توان این نماد را بانمادهای آشوری مقایسه کرد وتشابه آنها رامی توان به راحتی دید.

این نماد را می توان نماد قدرت های آسمانی وزمینی پادشاهان آشوری دانست که مانند گیلگامش وجودی خدایی وزمینی داشته اند.یعنی درواقع خدایان تلفیقی آشورنماداز قدرت عقاب خدای آسمان وپادشاه وقدرت کائنات را دربرمى گيرد..

حسین فرج الله (ابو عرفان)

منابع:

رضا غياث أبادى,گوی بالدار,نشر پژوهش های ایران.سال1391

ناردو,دان,امپراطوری آشور,نشرققنوس.سال1381

ساغر,هری,عظمة أشور,نشردار رسلان,سوريه 2011

ماتيوز,راجر,باستان شناسی بین النهرین,نشر دانشگاه هنر اسلامی تبریز,1391

شی یرا,ادوارد,الواح بابل,نشرعلمی فرهنگی.1386

بلک,جرمی,انتونی گرین,فرهنگنامه خدایان بین النهرین.نشرامیر کبیر.1392

لیک,گوندولین,فرهنگ اساطیرشرق باستان.
نشرطهوری,سال1389

ادامه دارد…

عن مدير الموقع

شاهد أيضاً

الخیانة / سید کاظم القریشي

🔹🔹 سيد كاظم القريشي  الخیانة (قصة قصيرة جداً)   رفع الموظف في منظمة الشهداء عینيه …