الرئيسية / غير مصنف / آثار آشوری درایران (6) تشابه میان سنگ نوشته های ایرانی با آشوری/ گردآورنده : حسین فرج الله

آثار آشوری درایران (6) تشابه میان سنگ نوشته های ایرانی با آشوری/ گردآورنده : حسین فرج الله

آثار آشوری درایران (6):
تشابه میان سنگ نوشته های ایرانی با آشوری:

گردآورنده : حسین فرج الله

photo_2017-01-05_15-49-22

تمدن بزرگ آشوریان عراق يكى از مهترين تمدن هاى جهان باستان است ونسبت به ديگر تمدن ها جهان ویژگی خاصی داشت وآن ثبت تمام وقایع وحوادث دوران خودشان بود.آشوریان علاوه برحوادث علوم مختلف مانند پزشکی ,هندسه,معماری,داستان ها,قصه های اساطیری ,متن های دینی وبسیاری از علوم دیگر را نیز ثبت کرده اند.

آشوربنی بال جزءشخصیت های منحصر بفرد دوران باستان بود او تمام حوادث دوران خودرا درکتابخانه شهر نمرود ثبت وضبط کرده ودر اکتشافات اخیر این شهر به دست باستان شناسان افتاد.این پادشاه فرهیخته بسیاری از متون وروایت های دوران پیش از خود را که جنبه مذهبی یا ملی داشته نیز ثبت نموده است این کار باعث شد که بسیاری از زوایای مجهول تمدن آشوریان با این نوشته ها برای باستان شناسان حل شود.
از مهمترین موارد ثبت شده می توان به حماسه گیلگامش معروف اشاره کرد که کار ثبت آن بدست آشوریان اتفاق افتاد واین یکی از عظیم ترین کارهای آشوریان درثبت اساطیر وقصه های پیش از خود بود.

photo_2017-01-05_15-49-58

از دیگر موارد مهم در تمدن آشوریان حجاری چهره پادشاهان وفتوحات وپیروزی های آنهاست که به ما کمک کردتا بتوانیم بسیاری از پادشاهان آشوری را بشناسیم همچنین باعث شد تا سلسله های حاکم آشوریان به راحتی برای ما قابل شناخت باشد.

مورد بسیار مهم درتمدن آشوریان ثبت دستورها وگفته های پادشاهان بوده که این کار باعث شد تابا طرز فکر ونوع نگرش پادشاهان آشوری بیشتر آشنا شویم ونیز باعث می شود که به بسیاری ازاطلاعات جغرافیایی وسیاسی دوران باستان دست یابیم .

دستورها وفرامین پادشاهان یا سنگ های یادبودها, که معمولا دربناها , کاخ های سلطنتی ویا درمتصرفات نصب می شدحدود جغرافیایی حکومت آشوریان وهمچنین نام بسیاری از ممالک وسرزمین ها, شهرها وروستاهای فراموش شده امروز را در خود داردکه ما بامطالعه این سنگ یادبودها ویا فتح نامه های سنگی به اهمیت آن سرزمین محصولات ,ادیان وبسیاری از اطلاعات دست می یابیم.

photo_2017-01-05_15-50-31

دربسیاری از سنگ یادمانها,یا دستورهای پادشاهان به ادیان ملل سرزمین های فتح شده اشاره نموده اند که این اشارات به باستان شناسان کمک می کند تا با باورهای دینی مردم بیشتر آشنا شوند.مانند اشاره های آشوربنی بال هنگام فتح سرزمین عیلام وتصرف شهرهای عیلامی که به حدود بیست ودو شهر اشاره می کند که علاوه برذکر نام حدود جغرافیایی آنها رانیز مشخص نموده است واین باعث شد که تحقیقات باستان شناسان دراین زمینه خیلی دقیق تر از سابق باشد.

نکته قابل توجه آنکه ,متون منسوب به پادشاهان ایران دربیستون,تخت جمشید,پاسارگاد و یادیگر اماکن تاریخی عهد هخامنشی با فرمان ها ودستورهای پادشاهان آشوری شباهت معنایی ,مفهومی,بیانی,وحتی خط ونوشتاری دارند این جریان اتفاقی نیست بلکه نشانه های روشنی به دنبال دارد.که باید به دقت فرمان ها بررسی شوند.

photo_2017-01-05_15-50-41

دریکی ازمتون پادشاهان آشوری چنین آمده است:

اين پیمانی است که اسرحدون ,شاه جهان ,پادشاه آشور,با راماتایا ,امیر شهر اوراکازابارنا,می بندد…این پیمانی است که اسرحدون …با تودرحضور خدایان بزرگ آسمان وزمین درموردآشوربنی بال ,ولیعهد پسر سرورت اسرحدون ,که به عنوان ولیعهد نامیده ومنصوب شده می بندد……..(امپراتوری آشور.دان نارود,ص.101)

شمشی ادد ,پادشاه تمام جهان ,که معبد خدای آشور را ساخت …..کسی که خدایان آنوم وانلیل به خاطر اعمال بزرگش با احترام از اویاد می کنند…….

حمورابی درفرمانی چنین خودرا معرفی می کند:
شاه قدر قدرت ,شاه بابل,شاه سومر,اکد,شاه چهارگوشه جهان……

شلمنصر چنین می گوید:
باتوکل به خدایان بزرگ ,آشور,بابل,شمش که پیشاپیش سپاه من درحرکت بودند کاشتلاش ,پادشاه بابل را مجبور کردم نبردرا واگذار کند ,سپاهش را درهم شکستم
……وکاشتیلاش ,پادشاه کاسی را اسیر کردم …..سومرواکد را تادور دست ترین نقطه به زیر سلطه درآوردم….

photo_2017-01-05_15-49-28

تیلاگ پیلصر اول چنین می گوید:

من سرزمین ها,کوهستان ها ,شهرها,شاهزادگان,دشمنان آشور ,را زیر سلطه خود درآوردم ,وبر قلمروشان دست یافتم,…..تمام سرزمین ها را زیر سلطه درآوردم.

ادد نیراری دوم پادشاه آشور چنین می گوید:

من کسی هستم که شهر های هیت ,ایدو,زاکو پایگاه آشور را به سرزمینم باز گرداندم…شهر قدیمی اپکو که پادشاهان پیش از من ساخته بودند روبه زوال رفته وبه تلی از ویرانه ها تبدیل گشته بود.من آن شهر را باز سازی کردم …. من آن را زیباتر وبا شکوه تروبزرگتر از اولش ساختم……

آشوربنی بال چنین می گوید:

درآن هنگام از کنار کوه لبنان گذشتم تا به دریای بزرگ رسیدم ….دردریای بزرگ جنگ افزارهایم را شستم وهدایای به پیشگاه خدایان عرضه کردم.خراج شاهان ساحل دریا را ومردم شهرهای صور ,صیدون,بیبلوس ,ماهاتارا ,از نقره ,طلا,مس,ظروف مسی ,لباس های پشمی دارای رنگ روشن ,تاچوب افزار ,چوب شمشاد وعاج….از آنها دریافت کردم….ولوح سنگی یادبودی به پاس شجاعت خود ساختم وآن جا بر پا داشتم….

ساگون دوم آشوری چنین می گوید:
یکراست به سوی کوهستان به حرکت درآمدم .کوه ها بلند بودبا گذرگاههای وحشت آفرین وسایه هایی که برفرازش گسترده بود به داخل جنگل سدر ماننده اش می کرد.کسی که از گذرگاه می گذشت هرگز نور آفتاب را نمی دید…..

photo_2017-01-05_15-50-02

درمتن داریوش هخامنش این چنین آمده است:

من داريوش شاه شاهان ,شاه بزرگ,شاه کشورهای شامل همه گونه مردم ,شاه دراین سرزمین دور ودراز,فرزند ویشتاسب………

در نوشته دیگر که به شوش منتسب است:

من داریوش ,شاه بزرگ,شاه شاهان ,شاه کشورها,……

داریوش می گوید من پارسی هستم ,از پارس تا مصر را گرفتم ,فرمان کندن این ترعه را دادم,ازرودخانه بنام نیل ,که درمصر جاری است,تادریای که از پارس می رود,

در بررسی های صورت گرفته ودر تطبیقات انجام شده بین فرمان های پادشاهان آشوری با هخامنشی می بینیم ,کلمات شاه شاهان,وفرزند فلان بن فلان ,وفاتح چهار گوشه عالم وفاتح مصر تا ارمینیا بسیار شبیه هم است یعنی آنچه آشوریان درهزارسال پیش از هخامنشیان سخن گفته اند همان سخنان باهمان الفاظ باز با نام های جدید تکرار شده است وشاید تنها تفاوت نام اشخاص وپدرانشان باشد که این اتفاقی نیست وهیچ سنخیتی هم با هنر هنرمندان ویا کاتبان ندارد چون فرمان پادشاه گفته می شد وکاتب آنرا می نوشت وسپس سنگ تراش آنرا حجاری می کرد..
فتح مصر توسط پادشاهان آشور مانند سناخریب وفرزندانش صورت می گیرد همان جریان برای داریوش نقل می گردد .وهمان فرمان که سناخریب درباره مصر صادر نموده باز به داریوش نسبت داده می شود,….

photo_2017-01-05_15-50-35

شلم نصر سوم پادشاه آشور دمشق تا فلسطین را فتح می کند وتاحدود مصر پیش می رود همان حادثه به دار یوش وکورش نسبت داده شده است.

تیلگات پیلصر سوم ,سوریه وفلسطین را نوسازی می کند وقدرتش را درآنجا مستحکم می کند باز این کار به پادشاهان هخامنشی نسبت داده می شود,,,,

تیلگات پیلصر اول به شرق اروپا وفینق می رسد وآنجا
به زیر سلطه می گیرد یعنی از ملوحه( پاکستان کنونی) تا اروپای شرقی ,وعجیب آنکه این جغرافیای وسیع با نقشه بسیار گسترده به حکومت کورش نیز منتسب می شود…..

در این تشابه عجیب نکته جالب آن است که گذر پادشاه آشور از صحرای حجاز واستفاده از کوزه ها وکندن چاه وقنات واستفاده از تجارب مردم عرب ذکر می شود که آشوریان آنرادرکتیبه های خود درشهر نمرود ثبت نموده اندهمان اتفاق برای داریوش اتفاق می افتد وبا همان تفاصیل نقل می شود……

photo_2017-01-05_16-02-51

کورش بابل را فتح می کند وقوم یهود را به فاگلسطین باز می گرداند آشوریان بابل را فتح می کنند وقوم یهود را به فلسطین باز می گردانند ودرواقع یهود را از ارسارت بابل رها می کنند ….

این همه تشابه بسیار حیرت انگیز است که قضاوت با شماست…….

حسین فرج الله (ابو عرفان)

منابع:

شارپ,رلف نارمن.فرمان های شاهنشاهاه هخامنشی.نشر پازینه.

رضا غياث أبادى,گوی بالدار,نشر پژوهش های ایران.سال1391

ناردو,دان,امپراطوری آشور,نشرققنوس.سال1381

ساغر,هری,عظمة أشور,نشردار رسلان,سوريه 2011

ماتيوز,راجر,باستان شناسی بین النهرین,نشر دانشگاه هنر اسلامی تبریز,1391

شی یرا,ادوارد,الواح بابل,نشرعلمی فرهنگی.1386

بلک,جرمی,انتونی گرین,فرهنگنامه خدایان بین النهرین.نشرامیر کبیر.1392

لیک,گوندولین,فرهنگ اساطیرشرق باستان.
نشرطهوری,سال1389

والتر هینتس’داریوش وپارس ها.ترجمه عبدالرحمن صدریه.نشر امیرکبیر .تهران.1388

ادامه دارد…

عن مدير الموقع

شاهد أيضاً

الخیانة / سید کاظم القریشي

🔹🔹 سيد كاظم القريشي  الخیانة (قصة قصيرة جداً)   رفع الموظف في منظمة الشهداء عینيه …