الرئيسية / التراث / نوبت عاشقي درفلاحيه پایتخت خرما

نوبت عاشقي درفلاحيه پایتخت خرما

نوبت عاشقي در فلاحيه پایتخت خرما

عکس : ابتسام زهیری

گزارش : ابراهیم زهیری

شرجی است و موسم خرما و رطب، جنب و جوش نخل داران فلاحیه بیشتر شده است مردم جهت چیدن محصول به کمک هم می روند در میان مردم عرب به این همکاری طواشه می گویند. پیرمرد دشداشه اش را بروی کمرش محکم بسته است و با پای برهنه و گلی به بالای نخل می رود  با عگفه ، عثگ را می برد و در سفره فرزندانش که در زیر نخل منتظرند می ریزد تنه درخت  تکانه های شدیدی می خورد اما کشاورز به شموخ و استواری نخلش ایمان دارد و ترسی به دل راه نمی دهد لرزش سعف تشعشع آفتاب را می رقصاند نخل در خلسه سماع خود، به آواز پیرمرد  گوش می دهد  “فوق النخل فوق ، مدری لمع خده مدری الگمر فوق ….” پیرمرد همانند فرزندش ثمره نخل را پرورش می دهند مراحل رشدش حبابوک ، چمری، همبوش،خلال،رطب و تمر را در طی زمان نظاره می کند و به آواز کودکان گوش می دهد

حبابوک چمریه

بنت العرب لوتیه

پس از اتمام کار پیرمرد طواشه را به ناهار دعوت می کند نان تنوری و ماهی بنی کباب شده، ماهی ای که از هورالدورق  صید شده است .

خرما میوه ای است فساد نا پذیر و در هر شرایطی طراوت خود را حفظ می کند خرما بصورت  رطیلیه (سبدی است که خود از خوص نخل درست می شود )برای زمستان بسته بندی  و نگهداری می شود.نخل نفر است همانند انسان که اگر سرش را ببرند ایستاده می میرد این درخت جزیی از مردم و با اقتصاد، فرهنگ و اجتماع مردم عرب عجین شده است.این درخت از کودکی تا بهنگام مرگ همراه آنان است پس از چهل روز از تولد کودک, او را با با آب و برگ نخل  شستشو می دهند و معتقدند گذاشتن چند دانه خرمای گنطار بر شکم طفل از شکم دردش جلوگیری می کند در هنگام عروسی حجله عروس را با سعف(شاخه ها و برگ نخل) تزیین می کنند و همچنین در هنگام مرگ مرده را با چند شاخه درخت نخل دفن می کنند.نخل و خرما فقط یک درخت و محصول نیستند  هویت مردم عرب اهواز است و با آنان نفس می کشد. مردم با نخل احساس قرابت و عشق بازی می کنند و برای نامیدنش از لفظ مونث نخله استفاده می کنند .نخل را قطع نمی کنند و در صورت ضرورت بایستی یک قربانی در پایش انجام دهند.

نخل مقدس و بردبار است و شاید برای همین باشد که نام نخل و ثمرش بیشتر از همه گیاهان در قرآن مجید نام برده است 21 بار .

نخل در ادبیات عامیانه مردم عرب جایگاه رفیعی دارد

نماد استواری و سرافرازی است

“شامخ مثل النخله ”

“نموت و واقفین مثل النخله”

نماد زیبایی و عشق است

“اخدودک رطب گنطار”

“احبک ابگد خوص نخله الگنطار”

“حنیورها مثل الیمار”

مهری گرانبها و منحصر بفرد برای عروس است

“صداقها بگشته نخل”

نماد صبر است

“بالع النخله ابسلاها”

“ما بیع طوگی و الملگح بل النخیل       تسعین لیله و البشیر یدور

 

 

 

 

عن مدير الموقع

شاهد أيضاً

الصورة المفقودة (ق.ق.ج) سیدکاظم القریشي

*الصورة المفقودة من آلبوم العائلة الورقي* (قصة قصيرة جدا)  سيد كاظم القريشي  کانت تفكر بالصورة …