الرئيسية / التاريخ / پرسش وپاسخ (2) /حسين فرج الله

پرسش وپاسخ (2) /حسين فرج الله

پرسش وپاسخ (2)

حسين فرج الله

 

چرا بسیاری ازآثار تاریخی عیلام شبیه به آثار تاریخی بین النهرین عراق هستند?کدام یک بردیگری مقدم است؟

تمدن عيلام در حدود 6000پیش ازمیلاد ویا کمی بیشتر از آن در صحنه جهان باستان ظهور یافت، در همین دوران اولین ومهمترین شهر عیلام در دشت شوشان ظهور کرد این شهر شوش نام داشت ،شوش ،سوس یا سوسا وسوسان یا شوشان ،همه این نام ها در واقع یک کلمه هستند اما به لهجه های گوناگون دوران باستان ذکر شده اند ، سوس واژه ای اکدی است وبه معنای اسب می باشد این واژه در زبان آرامی نیزبه همین معنا ومفهوم است ودرزبان عبری نیزبه همین معناست اما در زبان عربی به جای سوس به شکل شوش ثبت شده است وعلت آن تغییر در تلفظ سین وتبدیل آن به شین در زبان عبری است .
تمدن عیلام در دشت شوشان معاصر با تمدن عبید ،وسومر وبابل وآشور بوده ،وگاهی عیلامیان تا جنوب عراق را زیر سلطه داشتند وگاهی سلطه اکدیان یا بابلیان وآشوریان به هند وپاکستان می رسید وتمام جغرافیای ایران امروزی را در برمی گرفت ،ارتباط عیلامیان با مردم بین النهرین همیشه جنگ وجدال نبوده بلکه تاریخ چند جنگ در دوره های کوتاه را ثبت کرده است ،علاوه برآن در طول تاریخ مرزی مشخص در بین سرزمین عیلام وبین النهرین وجود نداشته ،وشایدامروزه برخی خیال کنند که مرزهای بین سرزمین عیلام وبین النهرین از دوره باستان بوده در حالی که مرز بین این دو سرزمین عمری 100ساله دارد ودر دوران حکومت بنی کعب در قرن گذشته وتا دوره باستان هیچ مرز مشخصی بین این دو سرزمین وجود نداشته ،همچنین مردم دو سرزمین از دوره باستان تا به امروز ارتباط فرهنگی ،هنری ، اقتصادی ،سیاسی ونژادی باهم داشته ودارند وهیچگاه در طول تاریخ این دو ملت از هم جدا نبوده ونیستند وتنها چیزی که این دو ملت را از هم جدا می کنند وجود سلسله های حاکم است اما این دو ملت در طول تاریخ ارتباط عمیقی با هم داشته اند .به همین دلیل تشابه بین آثار تمدن های عراق با آثار عیلامی در شوش کاملا طبیعی وقابل قبول است.

#الحرشة

عن مدير الموقع

شاهد أيضاً

الخیانة / سید کاظم القریشي

🔹🔹 سيد كاظم القريشي  الخیانة (قصة قصيرة جداً)   رفع الموظف في منظمة الشهداء عینيه …